Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Nowym Targu

Podmioty › Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy

2000 roku koło uzyskało osobowość prawną, co pozwoliło na zarejestrowanie w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej o nazwie: OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY (OREW) w Nowym Targu. W następnym roku tj. 2001 rozpoczęto samodzielną działalność.

Obecnie do OREW uczęszcza 63 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Wszyscy zostali przyjęci na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie specjalnego nauczania lub zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ze względu na niepełnosprawność intelektualną i ruchową. Głęboki stopień upośledzenia umysłowego lub wieloraka niepełnosprawność dzieci są przyczyną uniemożliwiającą korzystanie z innych placówek oświatowych. Ośrodek zapewnia im wieloprofilowe oddziaływanie edukacyjno - terapeutyczne i usprawniające.
75% dzieci na zajęcia do Ośrodka jest dowożonych dwoma mikrobusami, które są własnością koła PSOUU w Nowym Targu. Swoją działalnością Ośrodek obejmuje miasto Nowy Targ i 4 okoliczne gminy. Dziennie samochody pokonują trasę około 240 kilometrów. Koszty dowozu dzieci w wieku przedszkolnym pokrywają rodzice, a za przejazdy dzieci w wieku szkolnym zobowiązane są płacić samorządy gminne zapisem w ustawie oświatowej. W momencie uzyskania przez OREW w Nowym Targu uprawnień edukacyjnych w 2001 r. uruchomiona została filia zamiejscowa w Jabłonce Orawskiej. Dobrze wyposażony, choć ciasny lokal oraz samochód udostępnia tamtejsze koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, natomiast nowotarski OREW zatrudnia kadrę i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówką. Filia utrzymuje bliskie kontakty z macierzystą placówką. Na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w Jabłonce uczęszcza 17 dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi kalectwami, realizując w ten sposób obowiązek szkolny.

Nowotarskie koło PSOUU prowadzi również środowiskowy Dom Samopomocy, który znajduje się w tym samym budynku co OREW. W placówce tej swoje miejsce znalazła niepełnosprawna młodzież i osoby dorosłe, częściowo są to wychowankowie OREW.

W Ośrodku prowadzone są również szkolenia i poradnictwo dla rodzin wychowanków, a także konsultacje i zajęcia indywidualne dla dzieci do 6 lat, zagrożonych niepełnosprawnością tzw. Wczesna Interwencja. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), koło w Nowym Targu.

Ośrodek działa na podstawie:
1. Art. 5 § 7 Statutu PSOUU ustawa mówi, że: "Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii,(...) oraz działalności rehabilitacyjno - rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach."
2. W zakresie zadań oświatowych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
3. W zakresie opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z póź-niejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 września 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami). 4. We wszystkich zakresach objętych Statutem Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym a także uchwały jego organów.

Nadzór nad OREW sprawują:
 • Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia n Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
 • Organa administracji rządowej i samorządowej oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, każdy w zakresie kompetencji i w zakresie finansowania;
 • OREW podlega Centrum Koordynacyjnemu Działań Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Opiekuńczych Zarządu Głównego PSOUU w zakresie działalności merytorycznej.


W stosunku do wychowanków OREW realizuje następujące cele:
 • poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego;
 • poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności;
 • poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym;
 • zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia;
 • rozwój osobowości;
 • utrzymanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia, eliminacji lęków, napięć, z gotowością i otwartością do działania, i do kontaktów z innymi);
 • rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się;
 • rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;
 • rozwój myślenia;
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach;
 • osiąganie autonomii wewnętrznej;
 • osiąganie niezależności osobistej;
  - rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 • pomoc w wstawaniu się członkiem społeczności lokalnej;


OREW nie zajmuje się tylko dzieckiem, ale również jego rodziną i w stosunku do niej obrał sobie następujące cele:
 • poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
 • poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem i trudną sytuacją rodzinną. Celem OREW jest także kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.


Zadania OREW wyraźnie określone w statucie placówki obejmują przede wszystkim:
 • wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne, aby na ich podstawie stworzyć odpowiedni indywidualny program postępowania;
 • stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i społecznego dziecka;
 • terapię zajęciową;
  - wychowanie, naukę, rewalidację oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, przez które realizowany jest obowiązek szkolny oraz edukacja ustawiczna;
 • wyrabianie sprawności i wrażliwości w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego działania;
 • terapię psychologiczną;
 • terapię logopedyczną (przede wszystkim rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych form komunikacji);
 • rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych;
 • socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, w tym sprawności w samoobsłudze, zaradności osobistej i umiejętności współpracy i pełnienia różnych ról społecznych, również w warunkach integracji;
 • wychowanie przedszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju;
 • naukę zachowań prozdrowotnych;
  - terapię przez sztukę (rozbudzanie i zdobywanie umiejętności ekspresji twórczej, kontakt z kulturą, udział w rekreacji i zajęciach sportowych);
 • opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności dzieci oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań (przemieszczanie, utrzymanie higieny, spożywanie pokarmów, ubieranie i roz-bieranie, ochronę przed niebezpieceństwem);
 • dowóz dzieci na zajęcia i do domu (w miarę możliwości i potrzeb);
 • działania ułatwiające włączanie osób z upośledzeniem umysłowym w życie środowiska lokalnego, popularyzowanie ich potencjalnych możliwości i prawa do godnego życia;
 • wspieranie psychiczne oraz poradnictwo życiowe dla rodzin dzieci upośledzonych;
 • tworzenie warunków dla aktywności społecznej rodziców i wolontariuszy;
 • współpracę w zakresie kompleksowego oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego, wychowawczego z placówkami służby zdrowia, szkołami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną.


OREW realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne programy opracowane dla każdego dziecka, obejmujące wszystkie jego potrzeby, z uwzględnieniem motywującego i wychowawczego potencjału grupy. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) oparty jest na wieloprofilowej, ponawianej diagnozie funkcjonalnej, na ocenie dynamiki zmian rozwojowych dziecka oraz na ocenie poza podmiotowych uwarunkowań. IPET opracowuje zespół osób pracujących z dzieckiem (psycholog, pedagog, logope-da, fizjoterapeuta, opiekunka). Przy tworzeniu programu uczestniczą również rodzice oraz lekarz - konsultant. Dyrektor ośrodka zatwierdza IPET, a odpowiedzialność za jego realizację i koordynację powierza terapeucie prowadzącemu. Program ten podlega weryfikacji zgodnie z osiągnięciami ucznia lub, gdy zało-żone cele są nie osiągalne, w tedy zmienia się metody postępowania.
W indywidualnym programie powinny się znaleźć:

 • dane personalne ucznia;
 • krótka charakterystyka ucznia oraz zalecenia specyficzne;
 • opis grupy szkolnej, do której uczeń należy, jej głównych założeń programowych i stylu pracy;
 • tygodniowy harmonogram zajęć;
 • cele ogólne i szczegółowe dotyczące poszczególnych sfer aktywności życiowej oraz sposób ich realizacji, - zgoda rodziców na realizację programu;
 • ocena osiągnięć;
 • podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie programu.


Zadania programu realizowane są w następujących formach:
 • grupa edukacyjno - terapeutyczna jest formą organizacyjną o liczbie dzieci równej normom ustalonym dla określonego typu i stopnia niepełnosprawności. W skład grupy wchodzą wychowankowie o zbliżonym wieku i potrzebach edukacyjno - terapeutycznych;
 • zajęcia indywidualne, rewalidacyjno - rehabilitacyjne w wymiarze określonym w indywidualnym programie dziecka;
 • zajęcia grupowe i zespołowe formy aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;
 • ośrodek zobowiązany jest do poszukiwania również innych form terapii, edukacji, rekreacji i włączanie wychowanków w życie środowiska, również rówieśniczego z wykorzystaniem ogólnodostępnych zasobów społecznych. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością, które potrzebują kompleksowej, wielody-scyplinarnej rehabilitacyjno - terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczej po-mocy. Wychowankami Ośrodka mogą zostać tylko te dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wystąpią na piśmie wyrażając taką wolę.


Przyjęcia dzieci do OREW odbywają się z końcem każdego roku szkolne-go na podstawie:
 • wniosku rodziców;
 • kwalifikacji poradni psychologiczno - pedagogicznej i w przypadkach tego wymagających, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której obwodzie dziec-ko mieszka - jeśli to możliwe, w oparciu o diagnozę ośrodka wczesnej interwencji;


Wypisanie dziecka z Ośrodka może nastąpić:
 • na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów;
 • gdy podopieczny przekroczy wiek obowiązku szkolnego;
 • w przypadku drastycznego pogorszenia się stanu zdrowia (potrzeba stałej opie-ki medycznej);
 • gdy gwałtowne zachowania wychowanka zagrażają jego zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych dzieci, nie dają się opanować metodami terapeutycznymi oraz gdy zastosowane różne rozwiązania organizacyjno - kadrowe nie przyniosły zadowalających efektów (np. indywidualny opiekun okresowe izolowanie, zmia-na grupy, skrócenie czasu pobytu w ośrodku).


Każdy z wychowanków posiada własną dokumentację, która obejmuje:
 • orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 • diagnozy (wyniki badań wykonanych w chwili przyjęcia dziecka oraz w kolej-nych fazach rozwoju);
 • indywidualne programy i przebieg ich realizacji;
 • wnioski Zespołu Terapeutycznego;
 • plan zajęć programowych wraz z ewidencją frekwencji wychowanka;
 • plan i program działań w zakresie współpracy z rodziną;
 • niezbędną dokumentację zdrowotną;
 • niezbędne dane o sytuacji rodzinnej i socjalnej wychowanka OREW.


Terapeuta prowadzący dziecko odpowiada za gromadzenie dokumentacji w indywidualnej "teczce dziecka", dokumentuje on również przebieg zajęć i frekwencję w dzienniku zajęć. Codzienne życie dziecka korzystającego z zajęć w OREW przebiega według ściśle określonego harmonogramu. Dzienny pobyt w placówce wynosi około 6 godzin, w tym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych.
Pracą OREW kieruje dyrektor (kierownik) zatrudniony przez Zarząd Koła. Na wniosek dyrektora Zarząd Koła zatrudnia i zwalnia pozostałych pracowników. Dyrektor określa zakres czynności pracowników, a roczne sprawozdanie z działalności OREW składa Zarządowi Koła a ten Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Zasady zatrudnienia, warunki pracy i płacy w OREW określa Zarząd Główny PSOUU w Regulaminie Pracy i Wynagrodzenia Pracowników. Kadrę OREW w Nowym Targu można podzielić na trzy grupy: personel pedagogiczny, opiekuńczo - medyczny i pozostały personel. Strukturę organizacyjną OREW w Nowym Targu przedstawia poniższy schemat.
Kadra OREW w Nowym TarguPrzy wyborze kandydata bierze się przede wszystkim pod uwagę jego kwalifikacje, ale również ważne są predyspozycje do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, umiejętność nawiązania bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, dodatkowe umiejętności i zainteresowania, które mogłyby być przydatne w pracy (gra na instrumentach, jazda konna, prawo jazdy, obsługa komputera, znajomość języków obcych) . Terapeuci mają dużą swobodę doboru metod pracy, planowania i organizacji zajęć. Obecnie jest stosowane i preferowane nauczanie całościowe i zintegrowane, które pozwala na łączenie wielu różnych metod i technik pracy - o ile ich zastosowanie jest uzasadnione diagnozą i przynosi określone korzyści dziecku. Dochodzenie do celu jest związane z różnym poziomem intelektualnym i ruchowym dzieci.

Wszyscy pracownicy OREW, pracujący bezpośrednio z dziećmi, tworzą Zespół Terapeutyczny, tzw. TEAM, który jest stałym organem wewnętrznym Ośrodka. TEAM jest powołany do rozważania, opracowania i rozstrzygania, w granicach specjalistycznych kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, metodycznych i organizacyjnych. Jest grupą samokształceniową, zobowiązaną do aktywnego działania w celu podnoszenia kompetencji swoich członków i poprawy jakości pracy placówki.

Spotkania TEAM-u odbywają się dwa razy w miesiącu, przy czym co drugie spotkanie poświęcone jest doskonaleniu zawodowemu, zgodnie z harmonogramem Wewnętrznego Doskonalenia Kadry (WDK). Praca z osobami upośledzonymi umysłowo oparta jest na pewnych zasadach, które są wyznacznikami prawidłowego przebiegu rewalidacji. Obejmują najlepsze warunki dla funkcjonowania relacji terapeuta - osoba upośledzona.

Najbardziej podstawową zasadą jest szacunek do wychowanka, a troska i dbałość o jego jak najlepsze samopoczucie w sposób naturalny przychodzi, gdy go zaakceptujemy takim jaki jest. Ważne jest indywidualne podejście do wychowanka co pomaga w planowaniu jego rozwoju społecznego, samodzielności i niezależności. U młodych ludzi musi być rozwijana psychofizyczna gotowość do pracy, samostanowienia, dyscypliny, odpowiedzialności, partnerskiego współżycia z innymi oraz działania w grupie. Podkreślić należy ważną zasadę wyzwalania i wykorzystywania samo wychowującego potencjału grupy. Cały proces rewalidacji ma doprowadzić do jak najpełniejszego usprawnienia i usamodzielnienia wychowanka, który przez uświadomienie sobie swoich umiejętności będzie potrafił opanować się i kierować sobą. Wśród wielu funkcji sprawności znajdują się świadomość ciała - jego możliwości, napięcia mięśni i siły, emocje, ruch, umiejętność słuchania, patrzenia, naśladowania, współdziałania itp.

Podmiotem oddziaływań terapeutycznych jest wychowanek, w którym za-chodzi rozwój i zmiana, podobnie jak w wychowawcy, który musi nabierając nowych doświadczeń doskonalić swój warsztat pracy. Współpraca z rodziną opiera się na zasadzie partnerskiej współodpowie-dzialności. Rodzice są uczestnikami procesu rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczego swoich dzieci.

wyszukiwarka

nasze menu

psouu

podmioty psouu

kontakt

mapa strony|^topCopyright 2002-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.