Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nowym Targu

AKTUALNOŚCI

Czwartek, 30 maja 2019, 11:33

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawcze - Wyborczym Członków PSONI - Koło w Nowym Targu

Szanowni Państwo Członkowie PSONI - Koło w Nowym Targu
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nowym Targu uprzejmie zawiadamia, iż dnia 30 maja 2019 roku (czwartek) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze Członków PSONI - Koło w Nowym Targu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Zebranie obędzie się w siedzibie Koła PSONI w Nowym Targu, przy
ul. Podtatrzańskiej 47a, o godzinie 16:30.
W przypadku gdy, liczba obecnych członków będzie niższa niż połowa ogólnej liczby członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków PSONI - Koło w Nowym Targu odbędzie się o godzinie 16:45.
Prosimy o obecność.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
10. Przedstawienie kandydatów, zgłoszonych do dn. 10.05.2019 r. (Komisja Wyborcza).
11. Rozdanie kart do głosowania i przypomnienie zasad głosowania (Komisja Mandatowo - Skrutacyjna).
12. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
13. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały na zebranie dostępne są do wglądu poniżej:
a. sprawozdanie merytoryczne;
b. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
c. sprawozdanie finansowe;
d. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
lub w siedzibie Zarządu Koła, ul. Podtatrzańska 47a, Nowy Targ.

Z poważaniem
Zarząd Koła PSONI - Koło w Nowym Targu

Dodaj komentarz

wyszukiwarka

nasze menu

psoni

podmioty psoni

kontakt

mapa strony|^topCopyright 2002-2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.